Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu tužbu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, zaključivši da se, suprotno navodima tužbe, osporeno Rješenje temelji na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju te na pravilnoj primjeni pravila postupka koji je prethodio donošenju konačnog upravnog akta i pravilnoj primjeni zakona.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, provela je postupak po službenoj dužnosti protiv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH kao donosioca Pravilnika kojim je propisana obrada ličnih podataka sadržanih u finansijskim izvještajima sudija i tužilaca. Pravilnik je donesen pozivom na odredbe Zakona o VSTV-u, gdje je u članu 86. predviđena obaveza dostavljanja VSTV-u, na propisanom obrascu, godišnjeg finansijskog izvještaja, i to navođenjem aktivnosti koje su sudije i tužioci obavili izvan dužnosti sudija i tužioca, uključujući iznose koje su za to naplatili.

Predmet Pravilnika je propisivanje pravila i procedura podnošenja finansijskih izvještaja, način provjere, obrade, čuvanja i pristupa tim izvještajima. Po provedenom postupku, Agencija je utvrdila da VSTV nema zakonsku osnovu vršiti obradu ličnih podataka na način i u svrhu kako je to predviđeno Pravilnikom s obzirom na to da je prekoračio ovlaštenja iz člana 86. Zakona o VSTV-u na način da odredbe Pravilnika znatno proširuju svrhu obrade ličnih podataka u odnosu na onu koja je legitimna prema odredbama Zakona o VSTV-u.

Osim obrade ličnih podataka radi sprečavanja sukoba interesa sudija i tužilaca, iz Pravilnika proizlazi i obrada ličnih podataka radi ispitivanja porijekla imovine i utvrđivanja finansijskog disbalansa koji se ne može opravdati. Pravilnikom je, također, propisan izvanredni način provjere finansijskog izvještaja, koji, pored ostalog, propisuje vršenje uvida u bankovne evidencije, za šta VSTV nema zakonsko ovlaštenje. 

Iz sadržaja obrasca finansijskog izvještaja sudija i tužilaca utvrđeno je, također, da se njima zahtijeva obrada jedinstvenog matičnog broja bez zakonskog osnova. U skladu s navedenim, Agencija je utvrdila da se obrada ličnih podataka na način i u obimu koji je propisan Pravilnikom, zasniva na proizvoljnosti, odnosno da prevazilazi granicu ovlaštenja datih odredbama Zakona o VSTV-u te da je protivna i drugim propisima, uključujući Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o jedinstvenom matičnom broju, ali i Konvenciju protiv korupcije.

Utvrdivši povredu principa pravičnosti i zakonitosti, Agencija je Rješenjem zabranila VSTV-u da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca na način propisan Pravilnikom te da u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja obavijesti Agenciju o preduzetim aktivnostima za provođenje naložene mjere.

Stoga je u upravnom sporu VSTV-a protiv Rješenja Agencije Sud BiH u cijelosti prihvatio zaključke Agencije, našavši da je u upravnom postupku donošenja Rješenja tačno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, pravilno primijenjen materijalni propis te da je Agencija dala pravilnu i jasnu argumentaciju za svoje zaključke.

Agencija ovim putem apelira na rukovodioce javnih organa, posebno s državnog nivoa, da se suzdrže od neosnovanih tužbi nego da pažnju i kapacitete usmjere na zakonitu obradu ličnih podataka.

Izvor vijesti: Avaz.ba / avaz.ba